BİLDİRİ GÖNDERİMİ
08:30 ~ 08:40
Açılış
08:40 ~ 08:50
Açılış: TKD Klinik Çalışmalar Proje Grubu
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
09:00 ~ 11:40
Klinik çalışmaların temelleri
Başkanlar: Lale Tokgözoğlu, Mehmet Özkan
09:00 ~ 09:40
Master ile buluşma: Randomize kontrollü çalışmaların esasları
Konuşmacı: C. Michael Gibson
09:40 ~ 10:00
Nedenselliğe karşı ilişki
Konuşmacı: Cihangir Kaymaz

10:00 ~ 10:10

Kayıt çalışmaları ve diğer gözlemsel çalışmalar
Konuşmacı: Selim Topcu
10:10 ~ 10:20
KAHVE MOLASI
10:20 ~ 11:10
Klinik çalışmaları anlama veya yanlış anlama
Başkanlar: Oktay Ergene, Ertuğrul Okuyan
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
10:20 ~ 10:40
Önemin önemsizliği
Konuşmacı:
10:40 ~ 11:00
Kanıtın yokluğu, yokluğun kanıtı değildir
Konuşmacı:
11:00 ~ 11:10
Tartışma
11:10 ~ 11:20
KAHVE MOLASI
11:20 ~ 11:50
TKD - Klinik Araştırmalar Derneği Ortak Oturumu: Türkiye'de klinik çalışmalar
Başkanlar: Mustafa Kemal Erol, Vedat Aytekin
Konuşmacı: Hamdi Akan
11:50 ~ 12:45
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-1

Başkanlar: Engin Bozkurt, Serdar Küçükoğlu
Panelistler: Dilek Ural, Aylin Yıldırır, Cem Barçın, Alper Kepez, Mehmet Ballı, Bernas Altıntaş
12:45 ~ 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 ~ 15:00
İstatistik ve Klinik Tahmin Modelleri
Başkanlar: Mustafa Kılıçkap, Kamber Kaşalı
14:00 ~ 14:20
Kardiyologlar için temel istatistik
Konuşmacı: Cem Barçın
14:20 ~ 15:00
Klinik tahmin modelleri (regresyon analizleri, kalibrasyon, iç ve dış validasyon)
Konuşmacı: Maarten Van Smeden
15:00 ~ 15:10
Tartışma
15:10 ~ 16:00
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-2

Başkanlar: Sadi Güleç, Ertan Yetkin
Panelistler: Meral Kayıkçıoğlu, Enver Atalar, Ümit Giray, Hüseyin Ayhan, Çağlar Emre Çağlayan, Gamze Babur Güler
16:00 ~ 16:10
KAHVE MOLASI
16:10 ~ 17:10
Klinik çalışmaların değişen yüzü
Başkanlar: Ömer Kozan, Zeki Öngen
16:10 ~ 16:20
Birleşik sonlanım noktaları: kimlere faydalı?
Konuşmacı: Ali Karagöz
16:20 ~ 16:30
Ara analizler ve çalışmayı erken durdurma
Konuşmacı: Sabahattin Gündüz
16:30 ~ 16:40
RKÇ'lerde alternatif istatistiksel yöntemler
Konuşmacı:
16:40 ~ 16:50
Geleneksel çalışma dizaynlarına karşı yeni çalışma dizaynları
Konuşmacı: Pembe Keskinoğlu
16:50 ~ 17:00
Klinik çalışmaların sıklıkçı yorumuna karşın bayezyen yorum
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
17:00 ~ 17:10
Tartışma
17:10 ~ 17:20
KAHVE MOLASI
17:20 ~ 18:00
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-3

Başkanlar: Yüksel Çavuşoğlu, Mehmet Akbulut
Panelistler: Ahmet Temizhan, Mehmet Birhan Yılmaz, Ender Örnek, Barış Kılıçarslan, Güliz Erdem


15 Şubat 2019, Cuma
Oturum Başkanı Oturum Saati Oturum Adı Bildiri Numarası Oturum Başlığı Yazar
Hakkı Şimşek 10:20-10:30 Sözlü Bildiri Oturum 1 SB-1 Hipertansif Hastalarda Frontal QRS-T açısının Non-dipper Durum ile İlikisi Zülkif Tanrıverdi, Fatih Güngören, Feyzullah Beşli, Mustafa Beğenç Taşcanov
10:30-10:40 Sözlü Bildiri Oturum 1 SB-2 Akut Pulmoner Emboli Hastalarında Pulmoner BT Anjiyografi ve Ekokardiyografi İle Elde Edilen Verilerin Hastalık Ciddiyeti, Prognozu Ve Mortalite İle İlişkisi Özgür Yaşar Akbal
10:40-10:50 Sözlü Bildiri Oturum 1 SB-3 Sol Kalp Yetersizliğinde Tomografi ile Ölçülen Pulmoner Arter Çapı ve Pulmoner Arter/Aort Oranı ile Pulmoner Basınçların Noninvazif Olarak Belirlenmesi Cem Doğan
10:50-11:00 Sözlü Bildiri Oturum 1 SB-4 Myokard tutulumu olan Miyo-Perikarditler İle myokard Tutulumu Olmayan Akut Perikarditlerin Aritmi açısından karşılaştırılması Nizamettin Selçuk Yelgeç
11:00-11:10 Sözlü Bildiri Oturum 1 SB-5 Evaluation of aortic distensibility by echocardiography and applanation tonometry in patients with mitral valve prolapse Sedat Kalkan
 
İbrahim Rencüzoğulları 11:20-11:28 Sözlü Bildiri Oturum 2 SB-6 Koroner yavaş akım fenomeninin klinik, demografik ve anjiyografik profili: Tek merkez deneyimi Sinan Cerşit
11:28-11:36 Sözlü Bildiri Oturum 2 SB-7 The Relationship Between Platelet/Lymphocyte Ratio And Angiografic No-Reflow In Patients With None-St Segment Elevation Myocardial Infarction Undergoing Primary Coronary Intervention Ramazan Asoğlu, Arif Süner, Emin Asoğlu
11:36-11:44 Sözlü Bildiri Oturum 2 SB-8 Kısa Kapı Balon Süresi Sağ Ventriküler Miyokardiyal Enfartüsüne Bağlı Komplikasyon Riskini Tamamen Ortadan Kaldırabilir Deniz Demirci
11:44-11:52 Sözlü Bildiri Oturum 2 SB-9 Perkütan transkateter aort kapak implantasyonu (tavi) yapılan hastalarda kanama ve vasküler komplikasyonlar açısından standart insizyon ve derin insizyon yaklaşımının karşılaştırılması Osman Uzman, Koray Demir, Duygu İnan, Ayça Gümüşdağ, Koray Kalenderoğlu, Evliya Akdeniz, Mehmet Saygı, İlhan İlker Avcı, Gönül Zeren, Can Yücel Karabay
11:52-12:00 Sözlü Bildiri Oturum 2 SB-10 Skleroderma'ya Sekonder Pulmoner Arteryel Hipertansiyon ile Takip Edilen Hastada Intravenöz Epoprostenol Tecrübesi Abdullah Tuncez
 
Mehmet Ballı 14:10-14:20 Sözlü Bildiri Oturum 3 SB-11 KABG'li akut koroner sendrom hastalarının anjiografik ve PCI özellikleri: 1 yıllık tek merkez deneyimi Onur Taşar
14:20-14:30 Sözlü Bildiri Oturum 3 SB-12 Karotis Arter Stentleme İşlemi Yapılan Hastalarda Periprosedural Komplikasyonlarin Değerlendirilmesi Emrah Erdoğan, Rezzan Deniz Acar, Murat Çap, Tuba Unkun, Cem Doğan, Zübeyde Bayram, Büşra Güvendi, Ahmet Karaduman, Özgür Yaşar Akbal, Ali Karagöz, Cihangir Kaymaz, Nihal Özdemir
14:30-14:40 Sözlü Bildiri Oturum 3 SB-13 Transcatheter aortic valve replacement in Large Anulus: Early results of single institution experience Gönül Zeren
14:40-14:50 Sözlü Bildiri Oturum 3 SB-14 Koroner Sinüs Lead 'in Başarılı İmplantasyonu: İki Extrem Vaka Halil Akın, Özcan Özdemir
14:50-15:00 Sözlü Bildiri Oturum 3 SB-15 Transkatater aort kapak implantasyonu (TAVİ) yapılan hastalarda kanama ve vasküler komplikasyonlar açısından perkütan ve cerrahi yaklaşımın karşılaştırılması Koray Demir, Adem Atıcı
 
İbrahim Halil Kurt 15:10-15:20 Sözlü Bildiri Oturum 4 SB-16 Crp Albumin Oranının ST Segment Elevasyonlu Miyokart İnfarktüslü Hastalarda Mortalite ile İlişkisi Kamuran Kalkan
15:20-15:30 Sözlü Bildiri Oturum 4 SB-17 Kontrast Nefropati Gelişimi Tahmininde Syntaks skor 2, Zwolle ve Cadillac Skorlarının Karşılaştırılması Uğur Aksu
15:30-15:40 Sözlü Bildiri Oturum 4 SB-18 No-reflow Gelişen Hastanın İntrakoroner Adrenalin ile Başarılı Tedavisi Kenan Demir, Abdullah Tunçez
15:40-15:50 Sözlü Bildiri Oturum 4 SB-19 Koroner yavaş akışta TIMI kare sayısı ile IMA korelasyonu: tedavi için bir rehber olabilir mi? Naci Babat
15:50-16:00 Sözlü Bildiri Oturum 4 SB-20 STEMI Hastalarında Risk Skorlarının Restenoz Gelişimini Öngörmede Yeri Emrah Aksakal
 
Erkan Baysal 16:10-16:20 Sözlü Bildiri Oturum 5 SB-21 İleri mitral yetersizliği hastalarında miyokard enerji tüketimi ile NT-proBNP ilişkisi Hicaz Zencirkıran Ağuş
16:20-16:30 Sözlü Bildiri Oturum 5 SB-22 VVI ve DDD Modunda Sağ Ventriküler Apikal Kalıcı Pacemaker İmplante Edilen Hastaların İşlem Öncesi,1. Hafta ve 2. Ayda Sağ Ventrikül Fonksiyonlarının Ekokardiyografik Speckle Tracking Yöntemiyle Analiz Edilmesi Atilla Koyuncu, Bümyamin Şan, Elnur Elizade, Ali Metin Esen
16:30-16:40 Sözlü Bildiri Oturum 5 SB-23 Coincidental Detected Eustachian valve In a Patient Who was Reffered to Our Instutition for Transcathater Closure of Atrial Septal Defect (ASD) Gülay Gök
16:40-16:50 Sözlü Bildiri Oturum 5 SB-24 Adenotonsillektomi Operasyonunun, Adenotonsiller Hipertrofisi Olan Çocuklarda Pulmoner Arter Basıncı Üzerine Etkisi Fazıl Emre Özkurt
16:50-17:00 Sözlü Bildiri Oturum 5 SB-25 Eisenmenger Sendromlu hastalarda Bosentan tedavisinin uzun dönem sonuçları ve yaşam kalitesine etkisi Duygu Ersan Demirci
 
Ahmet Kaya 17:20-17:30 Sözlü Bildiri Oturum 6 SB-26 Propranolün pediatrik kapilleri hemanjiom tedavisinde etkinliği Selahattin Balsak, Zeynep Gürsel Özkurt
17:30-17:40 Sözlü Bildiri Oturum 6 SB-27 Reproducibility of Tilt Table Test; a single center study Çayan Çakır
17:40-17:50 Sözlü Bildiri Oturum 6 SB-28 İlk Akut Koroner Sendrom Atağı Geçirime Yaşının Cinsiyetlere Göre Farkının Değerlendirilmesi. Hangi Cinsiyet Daha Erken Yaşta Kalp Krizi Geçiriyor? Cem Doğan
17:50-18:00 Sözlü Bildiri Oturum 6 SB-29 Lead Ekstraksiyonu Sırasında Beklenmeyen Komplikasyon;Lead Kilitleme Cihazının-Stylet (LLD-Lead Locking Device) Kopması Ahmet Korkmaz, Ümit Güray
18:00-18:10 Sözlü Bildiri Oturum 6 SB-30 Long-Term Mortality Among Juxta-Renal-Aortic Occlusion Patients Hacer Ceren Tokgöz


08:00 ~ 09:10
Kabul veya ret: Tüm mesele bu!
Başkanlar: Hüseyin Şenocak, Mustafa Sağlam
08:00 ~ 08:15
Kabul edilebilir bir yazı hazırlama
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
08:15 ~ 08:30
Editör görüşü; üzülerek bildirmek istiyorum ki…
Konuşmacı: Bilgin Timuralp
08:30 ~ 08:45
Maliyet - etkinlik çalışmalarını nasıl yorumlayabilirim?
Başkan: Yücel Balbay
Konuşmacı: Uğur Önsel Türk
08:45 ~ 09:10
Meta-analizler
Başkanlar: Cevat Kırma, Sami Özgül
08:45 ~ 09:00
Meta-analiz: anlama ve yorumlama
Konuşmacı: Barış Güngör
09:00 ~ 09:10
Network meta-analiz
Konuşmacı: Can Yücel Karabay
09:10 ~ 09:20
Tartışma
09:20 ~ 09:30
KAHVE MOLASI
09:30 ~ 10:20
Klinik çalışmalarda tuzaklar & tartışmalı konular
Başkan: Cem Barçın, Kamber Kaşalı
09:30 ~ 09:40
Dikotomani: İstatistiksel tanı ve metodolojik tedavi
Konuşmacı: İbrahim Halil Tanboğa
09:40 ~ 09:50
Kovaryet ayarlama: Propensity skor yöntemleri
Konuşmacı: Mustafa Kılıçkap
09:50 ~ 10:00
Kayıp veri: İmputasyon veya ihmal
Konuşmacı: Arzu Kalaycı
10:00 ~ 10:10
Bazale göre değişim ve tekrarlayan ölçümler
Konuşmacı: Yavuz Karabağ
10:10 ~ 10:20
Sağkalım analizi
Konuşmacı: Vecih Oduncu
10:20 ~ 10:30
KAHVE MOLASI
10:30 ~ 11:30
Bazı köşetaşı çalışmalar üzerine beyin fırtınası-4

Başkanlar: Bülent Mutlu, Ertan Ural
Panelistler: Taylan Akgün, Tolga Aksu, Özcan Özeke, Erkan Baysal, Taner Ulus, Emre Aslanger
11:30 ~ 12:00
Benim istatistik yöntemim - Neden, ne zaman, nasıl, hangi?
Panelistler: Feyzullah Beşli, Zülküf Tanrıverdi, Uğur Aksu
12:00 ~ 13:00
Onur Konferansı : Tıp eğitimini demokratikleştirme
Başkanlar: Cihangir Kaymaz, Muzaffer Değertekin
Konuşmacı: C. Michael Gibson
13:00 ~ 14:00
ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 ~ 15:00
Klinik çalışmaların yürütülmesi: Farklı görüşler
Başkanlar: Nihal Özdemir, Serdar Sevimli
14:00 ~ 14:15
Klinik çalışmalar: Araştırmacı gözü ile
Konuşmacı: Mehmet Birhan Yılmaz
14:15 ~ 14:30
Klinik çalışmalar: Endüstri gözü ile
Konuşmacı: Ali Oktay Olcay
14:30 ~ 14:45
Klinik çalışmalar: TİTCK gözü ile
14:45 ~ 14:55
Tartışma
14:55 ~ 15:05
KAHVE MOLASI
15:05 ~ 16:30
Proje geliştirme
Başkanlar: Işık Tuğlular, Muzaffer Değertekin
15:05 ~ 15:20
Dijital sağlık
Konuşmacı: Ahmet İlker Tekkeşin
15:20 ~ 15:35
Etik kurul dosyası hazırlama
Konuşmacı: Uğur Önsel Türk
15:35 ~ 15:50
Proje yazma teknikleri
Konuşmacı: Bora Garipcan
15:50 ~ 16:05
Horizon 2020 projeleri
Konuşmacı: Yasemin Erdal
16:05 ~ 16:15
Tartışma
16:15 ~ 16:30
KAHVE MOLASI
16:30 ~ 17:30
Benim istatistik yöntemim - Neden, ne zaman, nasıl, hangi?
Panelistler: Feyzullah Beşli, Zülküf Tanrıverdi, Uğur Aksu
17:30 ~ 17:50
Araştırmacıların başlattığı çalışmalar: diğer çalışmalardan farklı mı?
Başkan: Ayça Boyacı
Konuşmacı: Uğur Önsel Türk
17:50 ~ 18.15
Eve dönüş mesajları & Gelecek beklentileri
18:15 ~ 18:30
Akılcı İlaç Sunumu
Konuşmacı: Hüseyin Şenocak


16 Şubat 2019, Cumartesi
Oturum Başkanı Oturum Saati Oturum Adı Bildiri Numarası Oturum Başlığı Yazar
Çağlar Emre Çağlıyan 09:30-09:40 Sözlü Bildiri Oturum 7 SB-31 Left ventricular cleft detected by transthoracic echocardiography in a patient with autosomal dominant polycytic kidney disease Gülay Gök
09:40-09:50 Sözlü Bildiri Oturum 7 SB-32 İzole koroner arter ektazisinde ortalama trombosit hacmi seviyeleri Sadettin Selçuk Baysal
09:50-10:00 Sözlü Bildiri Oturum 7 SB-33 Yüksek Prokalsitonin Düzeyleri Enfektif Endokardit Hastalarında Hastane içi Ölüm ile İlişkilidir Veysel Özgür Barış, Serkan Asil, Hatice Taşkan, Özkan Eravcı, Muhammet Geneş, Murat Çelik, Cem Barçın
10:00-10:10 Sözlü Bildiri Oturum 7 SB-34 Transkateter aort kapak replasmanı yapılan hastalarda işlem öncesi beta- bloker tedavi kullanımı klinik sonlanımları nasıl etkiler ? Kamil Gülşen
10:10-10:20 Sözlü Bildiri Oturum 7 SB-35 Hipertansif Retinopati İle Epikardiyal Yağ Dokusu Kalınlığı Arasındaki İlişki Işıl Kutlutürk Karagöz
 
Mehmet Ballı 10:30-10:40 Sözlü Bildiri Oturum 8 SB-36 Eisenmenger Sendromu Ön Tanısı ile Takip Edilen Hastada Beklenmedik Son Tanı Abdullah Tunçez, Muhammed Ulvi Yalçın
10:40-10:50 Sözlü Bildiri Oturum 8 SB-37 ST Elevasyonlu Miyokard Enfarktüs Hastalarında TIMI, Zwolle ve CADILLAC Risk Skorlarının Atrial Fibrilasyon Gelişimi ile İlişkisi Oktay Gülcü
10:50-11:00 Sözlü Bildiri Oturum 8 SB-38 Kardiyak Sempatik Aşırı Aktivitenin Kardivovasküler Hastalıklar ile İlişkisi Furkan Yetmiş, Kadir Uğur Mert, Gurbet Özge Mert, Muhammet Dural
11:10-11:20 Sözlü Bildiri Oturum 8 SB-39 Olgu Sunumu: Karbonmonoksit Zehirlenmesi Bağlı Atriyal Fibrilasyon Olgusu Mevlüt Demir, Müslüm Şahin, Ahmet Korkmaz
11:20-11:30 Sözlü Bildiri Oturum 8 SB-40 Akut Pulmoner Emboli Tanısı Alan Hastalarda Yüksel Troid Uyarıcı Horman Değerleri Hastane içi Artmış Mortalite ile İlişkilidir Veysel Ozan Tanık, Tufan Çınar, Barış Şimsek
11:30-11:40 Sözlü Bildiri Oturum 8 SB-41 Stabil Angina Pektorisli Hastalarda Koroner Arter Baypas Cerrahisi Öncesi Ranolazin Tedavisinin Peroperatif Miyokard Hasarı Üzerine Etkisi Mehmet Fatih Yilmaz, Emrah Acar, Süleyman Çağan Efe, Mehmet İnanır, Çetin Geçmen, İbrahim Akın İzgi, Cevat Kırma
 
Hakkı Şimşek 14:00-14:10 Sözlü Bildiri Oturum 9 SB-42 Paroksismal atriyal fibrilasyon olan veya olmayan prematür atriyal vurulu hastalarda otonom sinir sistemi etkisinin değerlendirmesi Mustafa Öztürk
14:10-14:20 Sözlü Bildiri Oturum 9 SB-43 Tibia kırıklarının intramedüller çivi ile tedavisi sonrası sık görülen bir komplikasyon olan diz önü ağrısının yaşam tarzı ile ilişkisi Serda Duman, Hanifi Uçpunar
14:30-14:40 Sözlü Bildiri Oturum 9 SB-44 Acil Gastrointestinal Cerrahi Uygulanan Kritik Hastalarda Weaning Başarısızlığına Etki Eden Faktörler Fatma Yıldırım
14:40-14:50 Sözlü Bildiri Oturum 9 SB-45 Stabil Koroner Arter Hastalığı Olan Hastalarda Koroner Kollateral Dolaşımı Öngörmede Serum Monosit / HDL ve Trigliserid / HDL Oranının Rolü Mevlüt Demir, Ahmet Korkmaz
14:50-15:00 Sözlü Bildiri Oturum 9 SB-46 Genç St Yükselmeli Miyokart Enfarktüsü Hastalarında Lökosit Sayısı Koroner Trombüs Yükünü Ön Gördürür mü? Ahmet Gürdal
 
Ahmet Kaya 15:05-15:15 Sözlü Bildiri Oturum 10 SB-47 Presence of fragmanted QRS is associated with coronary fractional flow reserve in patients with isolated left anterior descending coronary artery stenosis İsmail Gürbak
15:15-15:25 Sözlü Bildiri Oturum 10 SB-48 The relationship between ventricular tachycardia and fibrillation occurring within the first 48 hours in patients with acute ST segment elevation myocardial infarction and in-hospital mortality and cardiopulmonary arrest Evliya Akdeniz, Barış Şimşek, Veysel Ozan Tanık, Mehmet Saygı, Levent Pay, Kemal Emrecan Parsova, Furkan Durak, Ahmet Çağdaş Yumurtaş, Osman Uzman, Duygu İnan, Duygu Genç, Can Yücel Karabay
15:25-15:35 Sözlü Bildiri Oturum 10 SB-49 Perkütan koroner girişim ile tedavi edilen çoklu koroner lezyonu olan hastalarda tüm nedenli ölümlerin SYNTAX II skoru tedavi önerisine göre retrospektif olarak karşılaştırılması Cengiz Burak, İbrahim Yıldız, İbrahim Rencüzoğulları
15:35-15:45 Sözlü Bildiri Oturum 10 SB-50 ICD ya da CRT-D’si olup defibrilatör şoku ya da konjestif kalp yetersizliği ile koroner yoğun bakıma yatırılan hastalarda MELD-Xİ skorunun hastane içi ve 1 yıllık mortaliteyi öngörmedeki rolü-Retrospektif tek merkez deneyimi Orçun Çiftci, Bülent Özin
15:45-15:55 Sözlü Bildiri Oturum 10 SB-51 İlk Akut Koroner Sendrom Atağı Geçiren Hastalarda LDL-K değerlerinin Yaşa Göre değişimi Deniz Demirci, Duygu Ersan Demirci
 
Armağan Altun 16:30-16:40 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-52 ST-Elevasyonlu Miyokard İnfarktüsü Hastalarında Yeni Olduğu Varsayılan Sağ veya Sol Dal Bloğunun Prognostik Önemi Flora Özkalaycı, Berhan Keskin, Aykun Hakgör, İbrahim Halil Tanboğa, Ali Karagöz, Vecih Oduncu, Cihangir Kaymaz
16:40-16:50 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-53 Yardımcı Üreme Teknolojisi İle Oluşan Tekil Gebeliklerde Gelişen Hipertansif Hastalıkların Obstetrik Ve Perinatal Sonuçları Alparslan Deniz
16:50-17:00 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-54 Pulmoner emboli vakalarında klinik, laboratuar bulgularının ve Prokalsitonin değerinin erken tanı ve mortaliteye etkisi Akif Nuri Doğan
17:00-17:10 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-55 Transkateter aort kapak replasmanı yapılan hastalarda işlem yeri kanaması ve kan transfüzyonunun ön gördürücüleri nelerdir ? Kamil Gülşen
17:10-17:20 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-56 Nonstemı hastalarında serum ürik asit düzeylerindeki değişimlerin risk skorlarına etkisinin incelenmesi Oğuzhan Birdal
17:20-17:30 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-57 Drug Eluting Stents and Coronary By-pass Surgery in Left Main Coronary Stenosis: Evidence from a Network Meta-analysis Arzu Kalaycı
17:30-17:40 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-58 Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığında Sağ Atrium Dilatasyonu Atriyal Fibrilasyon ile İlişkilidir Veysel Özgür Barış, Hüseyin Göksülük, Cansın Tulunay Kaya, Çetin Erol
17:40-17:50 Sözlü Bildiri Oturum 11 SB-59 Ambulatuar Kan Basıncı Değişkenliği ilePlazma Aterojenik indeks Arasındaki İlişki Veysel Özgür Barış, Serkan Asil, Özkan Eravcı, Murat Çelik, Hatice Taşkan, Muhammet Geneş, Cem Barçın


Copyright © TKD Klinik Çalışmalar Uygulama ve Eğitim Proje Grubu Toplantısı. Tüm Hakları Saklıdır.